โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2
หน้าหลัก 15 โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สื่อประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวสาร ติดต่อสอบถาม
 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แจ้งสรุปการประมวลผลแบบสอบถามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2

 
ภาพงานสัมมนาสื่อมวลชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2